حفاظ استیل201 - استیل کار - استیل نصر

حفاظ استیل201یک نوع حفاظ استیل ازلحاظ جنس است

حفاظ استیل201 حفاظی است باجنس استیل که برای مکانهایی خشک وبه دورازرطوبت طراحی میگردد.

قیمت حفاظ باجنس استیل201که مقاوم به زنگ زدگی نیست ودرشرایط جوی ومتفاوت آب وهوایی زنگ میزند

وتنهادرداخل ساختمان مورداستفاده قرارمیگیردبسیارمقرون به صرفه ومناسب است.

یکی ازمکانهایی که نصب حفاظ استیل201درآنجاتوصیه میگرددحفاظ استیل201برای پنجره ازداخل میباشد.

برای طراحی این نوع حفاظ استیل201درکرج ازجوشگاری آرگون استفاده میشود

واین نوع حفاظ مقاومت بالایی دربرابرخوردگی جوش آرگون ازخودنشان میدهد.

محل دیگری که نصب حفاظ استیل201درآن محل به شماعزیزان توصیه میگردد

حفاظ استیل201 برای درب آپارتمان شماست زیراهم قیمت مناسبی داردوهم زیبایی زیادی برای آنجاایجادمیکند.

حفاظ استیل201یکی ازپرطرفدارترین انواع حفاظ استیل ازنظرجنس آلیاژمیباشداکثرافرادبه دلیل قیمت مناسب ومقرون به صرفه آن راترجیح میدهند.

دلیل اینکه حفاظ استیل201مقاوم به زنگ زدگی نیست وتغییررنگ وشکل وکیفیت میدهددررطوبت هوا

این است که مقدارنیکل بسیارکمی دارد.

یکی ازویژگی های بارزومهم حفاظ استیل201زیبایی زیادآن است وتفاوت ظاهری باحفاظ استیل 304ضدزنگ ندارد.

اکثرافرادهنگام سفارش انواع حفاظ استیل به نوع آلیاژوجنس آنهااصلاتوجه نمیکنند

وهمین باعث میشودتاحفاظ نصب شده برای قسمت های مختلف ساختمان زنگ میزند.

حفاظ استیل برای مغازه201 ازداخل یکی ازانواع حفاظ استیل201است

وبه دلیل اینکه ازداخل مغازه نصب میگرددوتحت رطوبت نمیباشدتغییری پیدانمیکند.

حفاظ بانکی201برای بانکهاهم قابلیت طراحی دارد

ولی ترجیحاازنوع درجه یک آن استفاده میگردد

دلیل این موضوع این نیست که حفاظ بانکی برای بانک زنگ میزندتنهادلیل اجرای حفاظ استیل 304دربانکهااین است که مقاومت بالاتری ایجادنماید.

حفاظ استیل راه پله 201هم بسیارپرکاربرداستوفروش آن بسیاربالااست.

زیرازیبایی بالایی داردوبراق ودرخشا است وسطحی بسیارصاف وصیقلی هم دارد.

جانپناهی محکم ومستحکم است که ازضررمالی وجانی برای افرادجلوگیری میکند

وجان ساکنین ساختمان رانجات میدهدمخصوصا کودکان وسالمندان که نمیتوانندبه خوبی ازخودمراقبت کنند

ومیتوانندهنگام رفت وآمددست خودرابه حفاظ استیل بسیارکاربردی201راه پله بگیرند.

 

 

حفاظ استیل201 - استیل کار - استیل نصر