حفاظ درکرج - استیل کار - استیل نصر

طراحی انواع حفاظ درمحدوده ی کرج

شرکت استیل نصرکه بیشتردرمحدوده ی کرج واستان البرزفعالیت میکندطراحی انواع حفاظ درکرج راانجام میدهد.

البته لازم به ذکراست این فعالیت تنهامحدودبه کرج نمیشودبلکه این شرکت درتمام ایران به ارائه خدمات میپردازد.

مدلهای متنوع حفاظ استیل ضدسرقت درکرج ساخته ونصب میگردد.

این شرکت اقدام به طراحی نوین ترین انواع حفاظ استیل درسال2020درکرج نموده است.

حفاظ راه پله مقاوم دربرابرشرایط جوی درکرج حفاظی فوق العاده شکیل است

ونصب آن جزوضروری ترین حفاظ هاازلحاظ مکان نصب حفاظ استیل میباشد.

این نوع حفاظ زیبایی راه پله ساختمان شمارابالابرده

وجانپناهی قوی ایجادکرده تاایمنی صدبرابرشود.

حفاظ استیل سه خط ساده درکرج پراستفاده ترین نوع حفاظ استیل درراه پلهای شماست که خواهان وطرفداران زیادی دارد.

قیمت حفاظ استیل ساده ودارای سه خط موازی  خیلی خیلی مناسب است

وهمین باعث میشوداین نوع حفاظ جزوحفاظهایی کاربردی باشد

ودرحین کاربردی بودن زیبایی خاص وساده ای نیزدارد.

اگرپروژه وکارشمادرکرج وتهران قراراشته باشدخب مشخص است

که به دلیل این که به شرکت نزدیک تراست قیمت نهایی کارکاهش پیدامیکند

ولی اگرپروژه شمادرشهرستان باشدقیمت ایاب وذهاب به قیمت نهایی سازه استیل مستحکم افزوده میشود.

متاسفانه به دلیل این که دزدی افرادسودجواازساختمانهاومنزل مسکونی وواحدهای تجاری افزایش یافته است

حفاظ های استیل جزوضروری ترین بخش های ساختمان محسوب شده

ودرواقع بخش مهم وجدانشدنی هستند

درنتیجه بایدبامتریالی باکیفیت ودرجه یک طراحی گرددتامادام العمربرابمان باقی بمانند

وکوچکترین آسیب وضربه ای به آنهاواردنگردد.

حفاظ باجنس استیل وباورق استیل میتواندگزینه ای بسیارمناسب باشد.

وباتوجه به ساختمان ومیزان فضایی که دردسترس است

میتوان مدل وشکل نهایی حفاظ استیل راتغییرداد.

حفاظ بانکی کرج هم برای ایجادایمنی خیلی مناسب است.

 

 

 

حفاظ درکرج - استیل کار - استیل نصر