درب استیل خش دار - استیل کار - استیل نصر

درب استیل خش داردارای چه ویژگی هایی است؟

درب استیل خش دار ومات همانطورکه ازاسمش پیداست به وسیله ی ابزارآلات بسیارپیشرفته خش دارمیگردد

ودرواقع میتوان گفت نسل جدیدی ازدربهای استیل ضدزنگ  است که امروزه موردپسندبیشترافرادقرارگرفته است.

درب استیل خش داردارای عمری مفیداست.

شرکت استیل نصرازمتریالی درجه یک وباضخامت حداقل یک میلی متردرساخت دربهای استیل مات خوداستفاده میکند.

این نوع درب که قسمت عمده ی آن راقوطی های استیل چهل درچهل تشکیل میدهد.

اگربامتریالی باکیفیت و304ساخته وطراحی گرددمیتواندخودراباتمامی شرایط آب وهوایی تطبیق دهدوضدزنگ است.

ومیتوان گفت درب استیل طراحی شده باورق استیل خش دارشده هیچ تغییررنگی پیدانمیکند

وتیره نمیگرددوسالیان طولانی مورداستفاده قرارمیگیردونیازبه تعویض پیدانمیکند.

یکی ازمکانهایی که میتوان این نوع درب رادرآنجانصب نمود,درب آپارتمان است که به عنوان یک قسمت محافظ واصلی درساختمان محسوب میشود.

علاوه براینکه این نوع درب به خوبی ازساختمان مامحافظت میکند

باعث میشودزیبایی نمای خارجی وداخلی آپارتمان چندبرابرگرددوجنبه ای تزیینی پیدامیکند.

لازم به ذکراست که درب آپارتمان که درب منزل مسکونی شمامحسوب میشود

درداخل ساختمان قرارگرفته است ودرمعرض رطوبت وتابش شدیدنورخورشیدنیست پس میتوانیم ازدرب خش دار201برای آن استفاده کنیم.

قیمت درب خش دارآپارتمان اگربامتریالی 201طراحی گرددکمترازنوع304خودمیباشد

وتنهاتفاوت این نوع درب درخاصیت ضدزنگ بودن آنهامیباشد.

مکان دیگری که نصب این نوع درب درآن رایج است درطلافروشی هاوصرافی هاست.

زیرااین مقاومت وامنیت بسیاربالایی برای این مکانهاایجادمیکندوازبروزهرنوع اتفاق ناگواری جلوگیری میکند.

ومیدانیم که شیک بودن وجلوه ی طلافروشی هاوصرافی هابسیارمهم است درب استیل خش دار این جلوه وزیبایی منحصربه فردرابرای این مکانهاایجادمیکند.

اصولاطلافروشی هاوصرافی هادرداخل پاساژهای تجاری قرارگرفته اندپس درمعرض رطوبت نیستندولی دربیشترمواردازنوع درجه یک یعنی استنلس استیل304برای طراحی آنهااستفاده میشود.

درست است که قیمت درب استیل خش دار 304استنلس بیشتراست ولی  ازورودسارقین به داخل مغازه وخسارت مالی جلوگیری میکند.

محاسبه قیمت درب خش داراستیل

قیمت درب خش داراستیل به معیارهای گوناگونی بستگی دارد.

اولین ومهم ترین معیاری که برروی قیمت درب استیل تاثیرگذاراست جنس آلیاژومتریال به کاررفته دردرب استیل میباشد.

دومین عامل تاثیرگذارمتراژدراستیل وطرح آن است.

هرچه مدل مدنظرشمانیازبه زمان بیشتری برای ساخت داشته باشدوساخت آن سخت ترباشدقیمت هم افزایش میابد.

لازم است بدانیدکه هیج هزینه ای تحت عنوان هزینه ی ایاب وذهاب ازمشتریان گرامی گرفته نمیشود.

ونصب وطراحی دراستیل خش داربایدتوسط فردی باتجربه وباسرعت ودقت انجام گیردکه نتیجه کارخوب شود.

 

 

درب استیل خش دار - استیل کار - استیل نصر