درب استیل طلایی - استیل کار - استیل نصر

مزایای درب استیل طلایی نسبت به دیگردربهای استیل چیست؟

شرکت استیل نصر دارای سابقه ای درخشان وطولانی درزمینه ساخت درب استیل طلایی میباشد.

تکنسنهای نصب ماهمواره سعی میکنندازروش هایی نوین وآپدیت شده برای کسانی که خواهان خریددرب استیل طلایی میباشنداستفاده کنند.

درب استیل باقوطی طلایی محصولی جدیداست وسبب تمایزبسیارزیادساختمانهای شمامیشود.

یکی ازویژگی های مهم این نوع درب این است

که دارای خاصیت ضدخش بودن است ودرصورتی که اجسام سخت باآن برخوردکنددچارآسیب وخش افتادگی نمیشود.

ویژگی مهم دیگرآن این است که دارای پوششی مستحکم دربرابرباران ورطوبت است

وزمانی که درمعرض آنهاقرارگیردرنگش مات نمیگردد

وتغییری درکیفیت آن ایجادنمیشودومیتوان گفت خاصیت ضداسیدی دارد.

مقاومت بسیاربالایی دربرابر حرارت زیادازخودنشان میدهد

ودلیل این ویژگی این است که استیل طلایی خوددرحرارت بالاساخته میشود.

برخی شرکتهاپس ازپایان نصب درب استیل گارانتی نمیدهندودلیل آن هم رنگ طلایی استیل میباشد.

ولی شرکت استیل نصرازبهترین نوع استیل طلایی وآلیاژ316آن درطراحی دربهای استیل طلایی خودبهره میگیرد

وبه شماعزیزان گارانتی 10ساله داده میشودکه رنگ طلایی وبراق استیل تیره ومات نگردد.

نوعی درب وجودداردکه ازاستیل طلایی ساخته میشود.

وزیبایی آن درانواع درب استیل مثال زدنی است

ونصب آن به عنوان درب مغازه بسیاررواج یافته است.

این نوع درب به دلیل زیبایی خاصی که داردجایگزین مناسبی برای دربهای قدیمی وکلاسیک است.

درب استیل باورق طلایی دارای طراح هایی جدیدومتفاوت است

که انتخاب نوع وطرح آن بامشتریان است وهرکدام ازآنهادارای قیمتهایی متفاوت هستند.

عنصراصلی تشکیل دهنده قوطی های طلایی آهن وفولاداست.

آلیاژاستیل به دلیل این که خاصیت شکل پذیری داردمیتوان برروی آن تغییرات زیادی ایجادنمودوایمنی بالایی هم برای محل ایجادمیکند.

باتوجه به این که سلیقه مردم ازگذشته تاکنون تغییرکرده است

وآنهابه تجمل گرایی علاقه پیداکرده اندپس این محصول کاملا آنهاراراضی میکند.

قیمت درب استیل

قیمت درب استیل باتوجه به نوع متریال به کاررفته درساخت آن متغییراست.

هرچه تعدادقوطی هاولوله های طلایی به کاررفته درساخته درب استیل بیشترباشد

درنتیجه زمان بیشتری برای ساخت احتیاج داردوقیمت آن افزایش میابد.

قیمت درب استیلی که باقوطی طلایی وضدخش طراحی گردد

به مراتب بیشترازقیمت درب استیل سیلوراست.

شمامیتوانیددرشرکت استیل نصرهرنوع درب استیل وباهرقیمتی راسفارش دهیدوانجام این کاربرایتان بسیارآسان است.

این نوع درب راهم میتوان بااستیل201طراحی نمودکه قیمت آن کاهش میابد

ولی به این نکته کاملا توجه کنیدکه میخواهیددرب استیل رادرچه مکانی نصب کنید

وقراراست درمعرض چه شرایط وچه نوع آب وهوایی قرارگیرد.

 

 

درب استیل طلایی - استیل کار - استیل نصر