درب استیل مغازه - استیل کار - استیل نصر

درب استیل برای مغازه دارای چه مزایایی است؟

درب استیل برای مکانهای مختلف ساختمان میباشدوهم درداخل ساختمان وهم درخارج نصب میگردد درب استیل مغازه یکی ازاین مکانهامیباشد.

دربهای استیل به دلیل زیبایی بسیارزیادی که ایجادمیکننددراکثرقسمتهای ساختمان های مسکونی,اداری وتجاری نصب میشوند.

مغازه درواقع محل کسب مامحسوب میشودوهمه ی افرادسعی میکنندکه مغازه ای زیبا وبسیارشیک داشته باشندتابتواندافرادرابه داخل مغازه جذب کند.

درب استیل مغازه ضدسرقت علاوه براین که مقاومت وایمنی بسیاربالایی برای مغازه ایجادمیکند

به زیباترنمودن نمای خارجی مغازه کمک میکندوجنبه ای تزیینی برای خارج مغازه ایفامیکند.

رعایت نکات ایمنی درساخت درب باقوطی استیل برای مغازه بسیارمهم است.

همه ی قوطی هاولوله های استیلی که درساخت این نوع درب به کاربرده میشودبایدضخامتی یک ونیم داشته باشند.

دلیل ساخت درب باقوطی یک ونیم استیل این است که وزن درافزایش یابدوبه راحتی قابل حمل وکنده شدن نباشد.

بیشترازشیشه برای قسمت داخلی قوطی های استیل استفاده میشود

درواقع شیشه رابااستیل ضدزنگ ترکیب میکنندکه این کاربه به روزترشدن درب استیل مغازه بسیارکمک میکند.

رعایت ایمنی درانتخاب شیشه برای درب به این صورت است

که ضخامت شیشه ی به کاربرده شده باید10میل باشدوجنسش نشکن باشدکه به راحتی وبابرخوردضربات نشکند.

انتخاب رنگ شیشه بامشتریان است ولی اکثرافرادشیشه ساده راترجیح میدهندزیراخوددربسیارزیباست.

جنس متریال ویراق آلاتی که درساخت درب به کاربرده میشودباید304باشد

زیرادرب استیل برای مغازه درمعرض شرایط جوی متفاوت است

ودرصورتی که ازمتریالی باالیاژ201استفاده شودزنگ زده وکیفیتش تغییرمیکند.

سعی کنیدکه درب استیل مغازه راازجایی خریداری کنیدکه معتبرباشد

وقبل  ازنصب واقدام به خریداری درب حتما ازآنهابخواهیدکه نمونه کارهای خودرابه شمانشان دهند

واطلاع پیداکنیدکه به شماگارانتی داده میشودتادرصورتی که درب استیل آسیب ببیند

آنهاموظف باشندبدون دریافت هزینه اقدام به برطرف نمودن مشکل نمایند.

نصب درب استیل/مدل درب استیل

دربهای استیل دارای طرح های جدیدی هستندکه انتخاب طرح باشماعزیزان است.

یکی ازدرب هایی که برای مغازه بسیارمناسب است وبه شماپیشنهادمیشوددرب استیل باترکیب آلومینیوم است.

زیراآلومینیوم دررنگ هاوطرح های مختلف قابل اجرااست

وشمامیتوانیدهررنگی راکه موردتاییدتان باشدانتخاب نمایید

وتکنسنهای موظفندآن را پیاده سازی کنندودرکوتاه ترین زمان ممکن تحویلتان دهند.

نصب درب استیل درمحل یک روززمان نیازدارد.

ساخت درب درکارگاه صورت میگیرد.

قیمت درب های ساخته شده توسط شرکت مابسیارمناسب است وارزش سرمایه گذاری دارد.

 

 

 

 

درب استیل مغازه - استیل کار - استیل نصر