درب ویلااستیل - استیل کار - استیل نصر

درب استیل برای ویلا

درب ویلااستیل نقش ورودی برای ساختمانهای ماراایفامیکند.

درواقع محلی برای عبورومرورمیباشدکه هم میتوان گفت فضای داخلی وهم فضای خارجی راتشکیل میدهد.

درساخت درب استیل ویلامتریال مختلف وزیادی به کاربرده میشودکه معماران تمام سعی خودرامیکنند

باطراحی منحصربه فرددرب استیل ضدزنگ برای ویلاهافضایی متفاوت وبسیارجدیدرابرای ساختمان به وجودآورند.

لازم به ذکراست بهترین متریال وآلیاژبرای ایجاداین تفاوت وتمایزوزیبایی هرچه بیشتر,استفاده وخریددرب استیل برای ویلای شمامیباشد.

ساختمانهای شمابه خصوص ویلا وباغ شمابایدازامنیت وایمنی بسیاربالایی برخوردارباشد

تازمانی که درآن محل هاحضورنداریدآرامش داشته باشیدوامنیت وایمنی مالی شماتامین گردد.

هدف ازنصب درب ویلایی استیل ضدسرقت تنهاتضمین ایمنی صددرصدی محیط نمیباشدوبرای اهداف متنوعی نصب میشود.

یکی دیگرازاین هدف های مهم این است که درب استیلی که برای ویلای شماطراحی میشود

بااستیل ضدزنگ وبهترین امکانات استیل طراحی میگردد

وهمین موضوع سبب میشودکه درهوای شرجی وپرازرطوبت آسیب نبیندوتغییررنگ ندهد.

به دلیل این که ویلاهااکثرادرفضاهای خوش آب وهوا ساخته میشوند

واکثرادرشمال ایران قراردارندپس درمعرض شرایط جوی آسیب زننده هستندآلیاژاستیل304پیشگیری ازتمام این مواردمیکند.

درساخت درب ویلااستیل ازقوطی های سایز40استفاده میشود

وبیشتراین سایزقوطی استیل به شماعزیزان پیشنهادداده میشود.

دلیل پیشنهادمابه شمابرای نصب وطراحی درب استیل باقوطی40در40این است که بسیارمقرون به صرفه بوده وایمنی مناسب تروبالاترهم ایجادمیکند.

درب ویلااستیل محافظی فولادی است واستحکام بالایی هم دربرابرزنگ زدگی دارد.

درب ویلاباآلیاژاستیل ازانواع درب استیل ازنظرمکان استفاده میباشد.

درب ویلااستیل خوددارای مدلهایی جدیدوگوناگون است که تامین کننده سلیقه های مختلف افرادمیباشد.

باتوجه به اینکه قیمت درب ویلا بااستیل بسته به مدل وطرح وضخامت متریال وقطعات متغییراست

وممکن است کاهش یاافزایش یابدنمیتوان قیمت دقیق درب ویلای استیل رادراختیارشماعزیزان قرارداد.

قیمتی مشخص برای درب استیل زمانی به شماداده میشود.

که متراژکارونوع طرح درب استیل وضخامت لوله هاوقوطی های استیل رادراختیارکارشناسان فروش شرکت استیل نصرقراردهید.

ولی مطمئن باشیددرب استیلی که ازفروشگاه شرکت استیل نصرخریداری میکنیدمناسبترین قیمت رادارد

درضمن بابهترین متریال 304هم طراحی میشود.

درکنارکیفیت بسیاربالایی که داردزیبایی خاض ومتفاوتی برای فضای خارجی ویلای شماایجادمیکند.

 

 

 

درب ویلااستیل - استیل کار - استیل نصر