طریقه نصب حفاظ استیل پنجره - استیل کار - استیل نصر

حفاظ استیل برای پنجره چگونه نصب میگردد؟

طریقه نصب حفاظ استیل پنجره اینگونه است که هنگام نصب حفاظ برای پنجره بایدتمامی مواردایمنی رارعایت کرد

واگرازیکی ازآنهاغافل شویدحفاظ استیل برای پنجرهای ساختمان شماکه هدف اصلی ازنصب آنهابالابردن ایمنی ساختمان است

رابه خوبی انجام نمیدهدونمیتوان گفت ایمنی صددرصدتضمین شده میباشد.

یکی ازنکات ایمنی درنصب حفاظی مقاوم ومستحکم برای پنجره این است

که باتوجه به مکان نصب حفاظ که درخارج ساختمان نصب واجرامیگرددضروری است

تاازحفاطی فولادی ازجنس استیل304استفاده گردد

تادرصورتی که درمعرض آب وهوای متفاوت قرارمیگیردزنگ نزند.

طریقه نصب حفاظ استیل پنجره وتفاوت آنهاباهم

حفاظ بانکی بااستحکام بسیاربالابرای پنجرهایکی ازانواع حفاظ استیل پنجره ازلحاظ نوع حفاظ استیل میباشد.

این نوع حفاظ باتوجه به اینکه بسیارقوی است

ودوامی مادام العمرداردبرای نصب درپنجرهابسیارکاربردی است ومورداستقبال افرادبسیاری قرارگرفته است.

امروزه میتوان گفت اکثرمعماران برای حراست ازساختمانهای خود

دربرابرورودسارقین ازپنجرهابه طبقات مختلف ساختمان ازحفاظ بانکی باورق استیل ضدزنگ304استفاده میکنند.
حفاظ برای پنجره ازنوع حفاظ بانکی مقاومت بسیارخوبی دارد

ومانع ورودافرادمتفرقه وسودجوبه داخل ساختمان میشودواین وظیفه رابه درستی انجام میدهدوزیبایی نمای ساختمان شمارابسیارزیادمیکند.

بیشترنصب حفاظ برای پنجره ازبیرون میباشدودرمعرض شرایط جوی قرارمیگیرد

پس یکی دیگرازمواردایمنی هنگام نصب این است که تمامی متریال حفاظ بانکی پنجره304که ضدزنگ است باشد.

طریقه دیگراجرای حفاظ استیل برای پنجره نصب لوله های استیل درسایزهای مختلف به صورت دیوارکوب میباشد.

درواقع میتوان گفت نصب حفاظ دیوارکوب استیل برای پنجره بسیارپرکاربرداست

ودلیل آن هم این است که قیمت حفاظ دیوارکوب استیل برای پنجره بسیارمناسب است

وکمترازحفاظ بانکی برای پنجرهای ساختمان شمامیباشد.

یکی ازنکات ایمنی هنگام نصب حفاظ دیوارکوب برای پنجره این است

که برای افزایش وتضمین ایمنی ضروری است درداخل لوله های استیل میلگردهایی اهنی وآجدارتعبیه گردد

تااحتمال اینکه بتوانندحفاظ استیل برای پنجره رابرش دهندبه صفررسدوخیالتان راحت باشد

لازم به ذکراست که این میلگردهای آهنی درسایزهای مختلف موجودهستند

وپراستفاده ترین آن سایز16میلگرآهنی میباشد

زیراهم قیمتی مناسب داردوهم ایمنی بالایی برای حفاظ پنجره ایجادمیکند.

 

 

طریقه نصب حفاظ استیل پنجره - استیل کار - استیل نصر