قیمت حفاظ استیل - استیل کار - استیل نصر

قیمت حفاظ استیل به چه عواملی وابسته است؟

مهم ترین عامل تاثیرگذاربرروی قیمت حفاظ استیل مدل حفاظ استیل ونوع آلیاژبه کاررفته درآن است.

قیمت حفاظ 304 استیل  راباتوجه به مترمربع حفاظ اندازه گیری میکنند.

قیمت حفاظ بانکی استیل بادوآلیاژاستیل201و304تعیین میشود.

حفاظ استیل دارای مدلهایی متفاوت است

ودربیشترقسمتهای ساختمان نصب واجرامیگردد

وقیمت آن باتوجه به مکانی که حفاظ درآن اجرامیگرددمتغییراست ونمیتوان قیمتی مشخص ارائه نمود.

جنس یراق آلات وقطعات به کاربرده شده هم تاثیرمیگذارد.

محاسبه قیمت حفاظ استیل به ضخامت قوطی های به کاربرده شده وتعدادآنهاهم وابسته است.

قیمت حفاظ استیل304بیشترازحفاظ استیل201است.

علت این که قیمت این نوع حفاظ گران است

این است که کیفیت بالاتری داردومیزان عناصری که درآن به کاربرده شده است بیشتراست

درنتیجه به قیمت بالاتری هم خریداری میشود.

حفاظ استیل برای پشت پنجره اگربا لوله های استیل اجراگردد

ومدل حفاظ بانکی پشت پنجره نباشدقیمتی کمتردارد.

قیمت حفاظ ازنظرمکان استفاده

همانطورکه میدانیم نصب حفاظ استیل برای اکثرساختمانهارواج بسیاری پیداکرده است.

قیمت حفاظ  برای درب آپارتمان براساس مترمربع حفاظ اجراشده برای درب آپارتمان میباشد.

برای این که مشتریان عزیزازقیمت دقیق حفاظ استیل درب آپارتمان اطلاع پیداکنند

بایدکیفیت وضخامتی که میخواهندحفاظ باآن ساخته شودرامشخص نمایند.

اگرضخامت قوطی های استیل به کاربرده شده درحفاظ استیل درب یک ونیم باشد

علاوه براینکه استحکام بالاتری ایجادمیکندقیمت بالاتری هم پیدامیکند.

حفاظ استیل برای درب ورودی آپارتمان میتواندبه صورت ضدسرقت هم ساخته شود

که دراین صورت به دلیل به کاربردن قفلهایی فولادی درآن برروی قیمت هرمترحفاظ استیل تاثیرگذاراست.

قیمت حفاظ برای راه پله

نصب حفاظی قوی برای راه پله بسیارمهم است

تاعلاوه براینکه به زیباترکردن راه پله ساختمان ماکمک کند,ایمنی رابه صددرصدبرساند.

معمولا حفاظ برای راه پله هاباقوطی استیل وشیشه اجرامیشود

که ترکیب این دوبسیارزیباست وزیبایی منحصربه فردی به راه پله میبخشد.

عاملی که برروی قیمت حفاظ راه پله تاثیرگذاراست ارتفاع قوطی هاست

واین که برای بالابردن ایمنی لازم است که ارتفاع قوطی های نصب شده برروی پله110باشد.

وقوطی های استیل به صورت پایه برروی پله نصب ومحکم گردد.

 

 

 

قیمت حفاظ استیل - استیل کار - استیل نصر