قیمت حفاظ استیل304 - استیل کار - استیل نصر

قیمت نهایی حفاظ استیل304

قیمت حفاظ استیل304 کمی بالاترازحفاظ استیل201میباشد.

استیل آلیاژ300دارای استیل304واستیل316است

این دوگروه پراستفاده ترین نوع استیل درساخت حفاظ استیل هستند.

ظاهرحفاظ استیل304باظاهرحفاظ استیل201اصلافرق ندارد

مهم ترین تفاوتی که این دوآلیاژاستیل دارنداین است

که حفاظ استیل باآلیاژدسته300طراحی ودرمحل اجراگردد

تحت هیچ شرایطی وحتی شرجی ترین آب وهوازنگ نمیزندوکدرنمیشود.

پراستفاده ترین آلیاژگروه200هم آلیاژ201این گروه میباشد

که میزان ازآن به عنوان حفاظ استیل داخل ساختمان استفاده نمود

زیبایی این نوع حفاظ وجنبه ی تزیینی که برای محل ایجادمیکندزیاداست.

ولی اگرشماعزیزانی که میخواهیدحفاظ برای بخش های ساختمان خودنصب نمایید

حالاچه درداخل ساختمان وچه درخارج ساختمان اگرمیتوانیدهزینه ای بیشترپرداخت نمایید

سعی کنیدازحفاظ استیل304استفاده کنیدتاازامنیتی که ایجادمیکندخیالتان راحت باشد

وحفاظی که هدف اصلی ازنصب آن تعیین امنیت مالی وجانی است بتوانداین هدف راانجام دهد.

یکی ازقسمتهایی ازساختمان که نصب حفاظ استیل304درآن مهم است بالکن است.

قیمت حفاظ استیل304تراس ازمتری400هزارتومان شروع میشود.

قیمت حفاظ استیل304برای مغازه کمی بیشتراست

وعلت آن استفاده ازآلیاژ316استیل برای امینی بالای محل کسب شمااست.

ودلیل دیگرقیمت بالاترآن نسبت به انواع حفاظ استیل برای ساختمان تعبیه صددرصدی میلگرآهنی آجداردرآن است.

ویژگی های حفاظ هایی باورق استیل

حفاظ های استیل دارای ویژگی بارزشکل پذیری هستند

درنتیجه میتوان آنهارادرمدلهایی گوناگون اجراکرد

برای مثال میشودحفاظ استیل پشت پنجره هلالی نصب کردولوله های استیل راخم نمود.

حفاظ های استیل 304بسیارمستحکم هستند

ودرصورت برخوردضربه هایی شدیدهم آسیب نمیبینند.

ازانواع حفاظ برای ایجادجانپناهی قوی استفاده میشود

که ازپرت شدن افرادجلوگیری میکنندوامنیت راچندبرابرمیکنند.

این قابلیت رادارندکه ضدسرقت شوند

ودرهنگام اجرای آنهاازقفلهایی مستحکم وضدسرقت استفاده شود.

دیگرخاصیت مهم این نوع آلیاژاین است

که مانندآلیاژهای قدیمی وکلاسیک نیازبه پوششی نداردتاخاصیتی ضدزنگ پیداکند.

وهم میتوان آن رادرمکانهایی باشرایط جوی مختلف نصب نمودوهم درمکانهایی خشک وبه دورازرطوبت.

 

 

 

قیمت حفاظ استیل304 - استیل کار - استیل نصر