پله استیل حول محور - استیل کار - استیل نصر

پله استیل حول محورچه نوع پله ای است؟

مهم ترین ویژگی پله استیل حول محور این است که کف پله های استیل ترکیب شده باشیشه حول یک محورکه آن محورستون102میباشدمیچرخند.

استفاده ازپله حول محوراستیل به منظوروصل کردن دومحیط است واغلب درخانه ویاساختمانهای دوبلکس نصب میگردد.

پله های مختلف ومتنوعی بامتریال اهنی,آلومینیومی,چوبی نیزبرای این راهبردوجوددارند.

ولی این نوع پله هاهزینه برهستندوقیمت آنهانسبت به کیفیتی که دارندمناسب نیست وحتی میتوان گفت بسیارزیاداست.

وهم چنین نیازبه نگهداری دارند.

پله استیل حول محور راهم میتوان درفضاهای داخلی وهم درقسمت خارجی ودربیرون ساختمان نصب نمود.

پله استیل201مخصوص داخل ساختمان است که درمعرض تابش مستقیم وشدیدنورخورشیدوشرایط اسیدی نباشد.

نام دیگراین نوع پله,پله استیل گرداست وعلت این نام گذاری حالت گردوچرخشی پله میباشد.

این نوع پله هاعلاوه برمستحکم بودن وتضمین ایمنی افرادهنگام بالارفتن ازآن جلوه وزیبایی زیادی به محیطی که پله درآن نصب شده است میبخشند

وبه همین دلیل دربسیاری ازساختمانهای مدرن وشیک امروزی که بایدزیبایی وامنیت درآنهاتضمین شده باشدوحرف اول رابزندنصب میگردد.

گفتن این نکته مهم به مشتریانی که خواهان نصب پله استیل حول محورکم جابرای ساختمانهای خودهستندضروری است

که برای این که طول عمرپله استیل وامنیت واستحکام درآن افزایش یابدمیتوان حتی درداخل ساختمان هم ازنوع مرغوب استیل,یعنی الیاژ304مارک استنلس استفاده کرد

وحداقل ضخامت متریال به کاربرده شده درپله باید1باشد.

پله های استیل رامیتوان درمدلهاورنگ های متنوعی اجراونصب نمود.

برای انتخاب بهترین مدل ورنگ پله استیل خودبهتراست که نمای بیرونی وداخلی ساختمان راکه میخواهیم پله رادرانجانصب کنیم درنظربگیریم ومدل آنهاراباهم هماهنگ وست نماییم.

هم چنین میتوانیدبرای انتخاب بهترین مدل پله استیل حول محورضدزنگ ازکارشناسان مامشاوره بگیرید

زیراآنهابسیارباتجربه هستنددراین زمینه,ومیتوانندبه شمادرانتخاب مناسبترین نوع پله کمک کنند.

طراحی ونصب پله باقوطی استیل مات وخش دارشده یکی ازانواع پله استیل حول محوراست که به جلوه هرچه بیشترساختمان مابسیارکمک میکند.

ویژگی پله استیل حول محور؟

شرکت استیل نصر,سعی میکندپله های استیل کم جا خودراباروش هایی کاملا به روزونوین طراحی کندودرزمینه بسیارموفق بوده است.

به طوری که تابه حال هیچ یک ازمشتریان گرامی ازنحوه ی اجرای کارناراضی نبوده است.

وازتعدادسفارشهاومیزان رضایت افرادمیتوان نتیجه گرفت که پله های استیل خصوصاپله استیل حول محوریاهمان پله استیل گردطرفداران زیادی پیدا کرده است

وهم چنین میتوان پیش بینی کردکه تاچندسال آینده همه ی پله هاتبدیل به پله های استیل ضدخش ومستحکم خواهندشد.

قیمت پله استیل حول محور

انتخاب قیمت هرکف پله استیل باشمامشتریان عزیزاست وحتی میتوان قیمت آن راباتوجه به بودجه شما برای نصب پله کاهش داد.

برای کاهش قیمت هرکف پله استیل میتوانیم ازقوطی هایی باضخامت پایین تراستفاده نماییم.

برای داخل کف پله هاپیشنهادمیکنیم که ازشیشه سکوریت نشکن استفاده کنید

زیرادرصورت ترکیب شیشه باپله استیل,پله علاوه برزیبایی ایمنی بسیاربالایی هم پیدامیکند

وعلت آن خاصیت ضدشکنندگی شیشه هایی است که شرکت استیل نصرازآنهااستفاده میکند.

ولی میتوانیم ازسنگ هایی باطرح هاورنگ هایی متنوع هم استفاده کنیم.

درصورت استفاده ازچوب برای این کارمطمئن شویدکه چوب هاازنوع باکیفیت ومرغوبی باشند

مانندچوب روس تاباگذشت زمان نیازبه تعویض آنهانباشدکه مجبوربه پرداخت هزینه مجددباشید.

شرکت استیل نصر,ازپیشرفته ترین تجهیزات برای ساخت این نوع پله استفاده میکند.

وهم چنین دارای تکنسنهایی کارآزموده وباتجربه است که میتوانندبادقت وسرعت العملی بسیاربالامیزان زمان اجرای پروژه شمارابه حداقل برسانندوآن را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

قیمت پله استیل حول محور باتوجه به تعدادکف پله های به کاررفته درپله بررسی میشود.

قیمت کف پله هااز400هزارتومان شروع میشودواین قیمت برای پله حول محورساده وساخته شده بااستیل سیلوروبراق میباشد.

اگرمدل وطرح موردنظرشماخاص میباشدبرای مثال میخواهیدکف پله هابااستیل طلایی ساخته شوندباشماره های شرکت درقسمت تماس باما,تماس حاصل فرمایید.

نوع دیگراین پله راباکف پله هایی ازپیش ساخته شده ودارای ابعادوضخامتی مشخص طراحی میکنندکه

که قیمت کف پله های پیش ساخته بسیارمناسب است ومقرون به صرفه میباشدومدت زمان پروژه راکاهش میدهد.

 

 

پله استیل حول محور - استیل کار - استیل نصر