حفاظ استیل بالکن - استیل کار - استیل نصر

حفاظ استیل بالکن چه نوع حفاظی است؟

از حفاظ استیل بالکن  به این دلیل استفاده میشودکه ایمنی وامنیت درتراس یاهمان بالکن به خوبی تامین شده وبه عنوان حفاظی مستحکم ازافتادن افرادجلوگیری پکند.

درواقع میتوان گفت هم ازتلفات جانی وهم ازخسارت های مالی برای افرادجلوگیری میکند.

نصب حفاظ استیل باالیاژ304برای بالکن امری ضروری است.

خصوصااگرطبقات اول ساختمان که واردشدن به آنهابسیارآسان است تراس داشته باشد.

راه هایی جدیدی برای نصب حفاظ بالکن بااستیل304وجوددارد.

یکی ازاین روش های جدیدوبسیارمورداستفاده نصب لوله های استیل افقی ویاعمودی به فاصله ی 15سانتی متری ازهم وبه موازات هم میباشد.

این روش علاوه براین که قیمت بسیارمقرون به صرفه ای دارد

وقیمت هرمترحفاظ استیل بالکن به این روش کمتراز

قیمت هرمترحفاظ بانکی برای تراس میباشدوهمین امرباعث شده که دراکثرساختمانهاوتراسهامشاهده شود

وبه صورت سدی محکم عمل کرده ازورودافرادبه داخل منزل مسکونی ویامحل کسب وکارتان جلوگیری میکند.

حفاظ های آهنی راهم میتوان دربالکن نصب نمودوآنهاقیمت کمتری دارند

نسبت به حفاظ های اجراشده باورق استیل دربالکن ولی میزان ایمنی وجلوه ای که برای تراس هم ایجادمیکنندکمتراست

وآنهانیازبه نگهداری سالیانه دارندواین خودهزینه براست.

بالکنهابخش مهمی ازقسمت خارجی ساختمان راتشکیل میدهندومیتوان ازحفاظ استیل برای جلوه دادن به آنهااستفاده کردو

بااین کارجلوه ی بالکن وظاهرخارجی ساختمان رابهبودبخشید.

 

 

حفاظ استیل بالکن - استیل کار - استیل نصر