استیل201 - استیل کار - استیل نصر

استیل باگرید201چیست؟

الیاژاستیل دارای دوگریدمیباشدکه یکی ازانها استیل201 است میزان کروم استفاده شده درساخت این گریدکمترازگرید304استیل میباشد

ومیتوان گفت میزان نیکلی هم که درساخت ان استفاده شده است کمترونزدیک به نصف میباشد.

کروم درالیاژاستیل سبب خاصیت مقاومت دربرابرخوردگی وزنگ زدگی میشود.

قیمت  استیل201 کمترازنوع دیگریعنی گرید304استیل ضدزنگ میباشد

ولی نمیتوان ازآن درهمه ی قسمت های ساختمان وبرای ساخت هرنوع وسیله ای استفاده نمودزیراخاصیت ضداسیدی نداردوزنگ میزند.

وعلت نداشتن این خاصیت این است که ازمیزان کروم کمی برخورداراست

ولی درعوض میزان نیتروژن آن زیاداست که وجوداین عنصرسبب میشود

تااستیل الیاژ201بااکسیژن ورطوبت  موجوددرهواترکیب شده وتغییررنگ وکیفیت ندهدومات وتیره گردد.

استیل201رااگربخواهیم ازلحاظ کیفیت ومیزان کارایی نسبت به گرید304بررسی کنیم

ازکیفیت وکارایی کمتری برخورداراست وطول عمرومیزان زمانی که برایمان کارمیکندهم کمتراست

ولی خب به همان میزان هم قیمت کمتری دارد

وقبل ازاین که بخواهیم استیل201 رااستفاده نماییم بایدمشخص کنیم که محیطی که درآن قرارمیگیرددارای چ نوع شرایط جوی است.

ودرواقع نمیتوانیم ان رادرشرایط مختلف اب وهوایی استفاده نماییم.

این نوع استیل هم قابلیت این راداردکه اسیب نبیندودچارخوردگی نشود

اماتنهادرصورتی که درمعرض باران وبرف وتگرگ ومواداسیدی مانندوایتکس وجوهرنمک قرارنگیرد.

استیل201درکجاهااستفاده میشود؟

تحت شرایط وفشاربسیاربالایی ساخته میشودومیزان نیتروژن موجوددرآن معین است ولی ازاستیل304ضدزنگ بیشتراست ومیتواندسرمای بسیارشدیدرانیز تحمل کند

وتغییرکیفیت وشکل ندهدودراین شرایط اسیب نبیند.

برای جوش کاری وبه هم متصل نمودن گریداستیل201بهترین ومناسبترین جوشکاری,جوشکاری ارگون است.

وپس ازجوشکاری ارگون استیل201به خوبی پرداختکاری شده واثری ازجوش ارگون برروی استیل باقی نمیماند.

این نوع استیل ازنظرظاهری کاملا شبیه به استیل دسته300میباشدوبه همان میزان هم براق ودرخشان وزیبااست تنهاتفاوت انهادرمیزان عناصربه کاررفته درانهامیباشد.

وهرکدام ازانهادارای ویژگی های منحصربه فردی هستند.

استیل201به دلیل این که ازفولادی مستحکم ساخته شده است وازلحاظ صرفه اقتصادی نسبت به سری300استیل مناسب تراست درساخت مبل ومیزاستیل خیلی به کاربرده میشود.

واگرمیزومبل استیل201 درمعرض رطوبت ودیگرشرایط جوی که دربالابه ان اشاره شدقرارنگیردهیچ تغییری درآن ایجادنمیشود.

یکی ازراه های بسیارخوب تشخیص استیل201ازدیگرفلزات ماننداستیل آبکاری شده این است که استیل201به هیچ عنوان جذب اهن ربانمیشود

راه هایی بسیاری هم وجودداردکه بااستفاده ازآنهامیتوانیم استیل201و304راازهم تشخیص دهیم.

یکی ازاین راه هااستفاده نمودن ازدستگاه انالیزاست.

استیل201باقابلیت شکل پذیری وپردازش راهم دارد

درنتیجه میتوانیم ازآن برای ساخت بسیاری ازوسایل ودرصنعت ساختمان سازی,تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی,وسایل خانه استفاده کنیم.

استیل201 - استیل کار - استیل نصر