پله استیل - استیل کار - استیل نصر

پله استیل چیست؟

پله استیل همانطورکه ازاسمش کاملا مشخص است بابااستفاده ازلوله وقوطی های استیل ضدزنگ طراحی واجرامیشود.

تاچندسال قبل ساخت ونصب پله ازجنس اهن,چوب والومینیومی رواج بسیاری داشت.

دلیل این که دیگرازاین جنس پله هادرساختمان استفاده نمیشوداین است که انهابه اصطلاح ازمدافتاده اندودارای معایب بسیاری هستند.

برای مثال پله های اهنی خاصیت ضداسیدی ندارندودررطوبت تغییررنگ وکیفیت میدهندوظاهرزشتی پیدامیکنند.

عنصراصلی ومهم تشکیل دهنده ی استیل درساخت پله باورق استیل فولادی ضدزنگ وبسیارمستحکم است

که سبب ایجادویژگی ضدضربه وضدخش شدن پله استیل دوبلکس برای ساختمان میگردد.

ساخت پله گرداستیل نیازنددقت وسرعت العمل وبه کاربردن ظرافت بالایی درساخت آن است.

پله استیل دوبلکس دارای انواع مختلفی است که اکثرانهافضای کمی برای نصب نیازدارند

درنتیجه میتوانیم انهارادرمحیط هایی نصب نماییم که فضای کمی دراختیاردارند.

یکی دیگرازعواملی که سبب استقبال بیشترمردم ازاین نوع پله هاشده است

این است که علاوه براستحکام ومقاومت بالادربرابرشرایط اب وهوایی متفاوت وطول عمری مفیدوزیاد

سبب زیبایی ودرخشانی محیطی میشودکه پله درآن نصب میگرددوجلوه ی محیط راچندبرابرمیکند.

فولادکه آلیاژِی بسیارمستحکم است رادستخوش تغییرات زیادی میکنندواستیل ضدزنگ ایجادمیگردد.

وازآن برای ساخت پله فولادی ومستحکم304استیل استفاده میکنند

تاعلاوه براینکه پله بسیارمستحکم باشدزیبایی بالایی هم داشته باشد.

امروزه میتوان گفت آلیاژاستیل تنهاآلیاژی است که خیلی پراستفاده است.

وتقریبادرهمه جامشاهده میگردد.

تنوع ومدل پله ها بااستیل مقاوم اجرامیگردندخیلی زیاداست

واین باعث میشوددیدوذهن طراحان بازگردد

ودست آنهارابرای طراحی دکوراسیون داخلی بازبگذارد.

قیمت انواع پله های زیباباپروفیل استیل خیلی مناسب است

وباتوجه به اینکه ماندگاری بالایی دارد

وتازمانی که خودتان نخواهیدبرایتان کاملا وبدون تغییرباقی میماندخیلی مناسب است.

ارزان ترین نوع پله,پله حول محوراست ودلیل آن هم طراحی ساده ترآن نسبت به دیگرپله هااست.

روش قیمت گذاری برروی پله باتوجه به متریال آن است

وبرحسب تعدادکف پله هاداده میشود

مثلاقیمت هرکف پله ازمتری 500هزارتومان شروع میشودوبرحسب کیفیت انهاافزایش میابد.

 

پله استیل - استیل کار - استیل نصر